Sunday, January 13, 2013

2ദിനവൃത്താന്തം 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20

1.യെഹൂദ രാജാവായ ആസയുടെ അടുക്കൽ  ആരയും വരാൻ സമ്മതിക്കാത്തവണ്ണം രാമയെ പണീതുറപ്പിച്ച യിസ്രായേൽ രാജാവ് ?
ബയെശ(16:1)

2. "നീ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കാതെ അരാം രാജാവിൽ ആശ്രയിക്കകൊണ്ട് അരാം രാജാവിന്റെ സൈന്യം നിന്റെ കൈയ്യിൽ നിന്നു തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു" എന്നു ആസയോട് പറഞ്ഞ ദർശകൻ?
ദർശകനായ ഹനാനി(12:7)

3. ദർശകനായ ഹനാനെ കാരാഗൃഹത്തിൽ ആക്കിയതാര്?
ആസാ(16:10)

4. വാഴ്ചയുടെ മുപ്പത്തൊമ്പതാം ആണ്ടിൽ കാലിൽ അതി കഠിനമായ ദീനം പിടിച്ച രാജാവ് ?
ആസാ(16:12)

5. ആസായുടെ മരണ ശേഷം രാജാവയതാര്?
ആസയുടെ മകനായ യെഹോശാഫാത്ത് (17:1)

6. ഗിലെയാദിലെ രാമോത്തിലേക്ക് തന്നോടുകൂടെ ചെല്ലേണ്ടതിനു യെഹൂദാ രാജാവായ യെഹോശാഫാത്തിനെ വശികരിച്ചതാര്?
യിസ്രായേൽ രാജാവായ ആഹാബ് (18:2)

7. രാമോത്തിലേക്ക് യുദ്ധത്തിനു പോകാനായി യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു ചോദിക്കാനായി ആഹാബ് വിളിച്ചു വരുത്തിയ പ്രവാചകന്മാരുടെ എണ്ണം?
നാനൂറ് (18:4)

8. "അവൻ എന്നെക്കൂറിച്ചു ഒരിക്കലും ഗുണമല്ല എല്ലായ്പോഴും ദോഷം തന്നെ പ്രവചിക്കൂന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവനെ ഇഷ്ടമല്ല" എന്ന് ആഹാബ് പറഞ്ഞത് ഏത് പ്രവാചകനെ കുറിച്ചാണ്?
യിമ്ലയുടേ മകനായ മീഖായാവിനെ കുറിച്ച്(18:7)

9. മീഖായാവിനെ ചെകിട്ടത്തടിച്ചവൻ ?
കെനയനയുടെ മകനായ സിദെക്കിയാവ് (18:23)

10. യെഹോശാഫാത്ത് യെരുശലേമിലെ തന്റെ അരമനയിലേക്കു സമാധാനത്തോടെ മടങ്ങിവന്നപ്പോൾ അവനെ എതിരേറ്റ ദർശകൻ?
ഹനാനിയുടെ മകനായ യേഹൂ ദർശകൻ (19:1)

11. ശത്രുക്കൾ അക്രമിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഭയപ്പെട്ടു യഹോവയെ അന്വേഷിപ്പാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടു യെഹൂദയിൽ ഒക്കെയും ഉപവാസം പ്രസിദ്ധം ചെയ്ത രാജാവ്?
യെഹോശാഫാത്ത് (20:3)

12. "യുദ്ധം നിങ്ങളുടേതല്ല,ദൈവത്തിന്റെതത്രേ" എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ പറഞ്ഞവൻ?
യഹസീയേൽ എന്ന ലേവ്യൻ (20:14,15)

13. അമ്മോന്യരേയും മോവാബ്യരേയും സേയീർ പർവ്വതക്കാരയും കൊള്ളയിട്ടതിനു ശേഷം നാലാം ദിവസം യെഹോശാഫാത്തും ജനവും ഒന്നിച്ചു കൂടി യഹോവയെ വാഴ്ത്തിയ സ്ഥലം?
ബെരാഖാ താഴ്വര (20:26)

14. യെഹോശാഫാത്ത യെരുശലേമ്മിൽ വാണതത്രെ കാലം?
 ഇരുപത്തഞ്ച് സംവത്സരം (20:31)

15. "നീ അഹസ്യാവോടു സഖ്യത ചെയ്തതുകൊണ്ട് യഹോവ നിന്റെ പണികളെ ഉടെച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു" എന്ന് യഹോശാഫാത്തിനു വിരോധമായി പ്രവചിച്ചതാര്?
മാരേശക്കാരനായ ദോദാവയുടെ മകൻ ഏലീയേസർ (20:29)

bible quiz malayalam , malayalam bible quiz , bible quiz , ബൈബിൾ ക്വിസ് മലയാളം , മലയാളം ബൈബിൾ , ബൈബിൾ ക്വിസ്

Wednesday, July 11, 2012

2ദിനവൃത്താന്തം 13 , 14 ,15


1.യുദ്ധത്തിനു വന്ന യൊരോബെയാമിനോടും യിസ്രായേല്യരോടും അബീയാവു സംസാരിച്ചത് എവിടെ നിന്നു കൊണ്ടാണ്?
എഫ്രയീം മലനാട്ടിലെ സെമരായീം മലമുകളിൽ നിന്ന് (13:4)

2. യൊരോബെയാം യിസ്രായേല്യർക്ക് ദൈവമായി ഉണ്ടാക്കി നൽകിയതെന്ത്?
പൊൻകാളക്കുട്ടിയെ(13:8)

3. അബീയാവിനു പകരം രാജാവായതാര്?
അവന്റെ മകനായ ആസാ(14:1)

4. കൂശ്യനായ സേരഹ് ആസായോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായി പടെക്കു അണിനിരന്നത് എവിടെ?
മാരേശെക്കു സമീപം സെഫാഥാ താഴ്വരയിൽ (14:10)

5. യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചു വന്ന ആസായെ ദൈവത്മാവിനാൽ എതിരേറ്റത് ആര്?
ഓദേദിന്റെ മകനായ അസർയ്യാവ് (15:1)

6. ആസാ രാജാവു തന്റെ അമ്മയായ മയഖയുടെ രാജ്ഞി സ്ഥാനം നീക്കിക്കളഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട്?
അവൾ അശേരക്കു ഒരു മ്ലേച്ഛവിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതു കൊണ്ട്(15:16)

7. മയഖ അശേരക്കു ഉണ്ടാക്കിയ മ്ലേച്ഛ വിഗ്രഹം ആസാ തകർത്തു ചുട്ടുകളഞ്ഞത് എവിടേ വെച്ച്?
കിദ്രോൻ തോട്ടിങ്കൽ വെച്ചു(15:16)

bible quiz malayalam , malayalam bible quiz , bible quiz , ബൈബിൾ ക്വിസ് മലയാളം , മലയാളം ബൈബിൾ , ബൈബിൾ ക്വിസ് 

Monday, July 9, 2012

2ദിനവൃത്താന്തം 11 , 12


1.യിസ്രായിലിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒരുങിയ രെഹബെയാമിനെ തടയാൻ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് ഉണ്ടായത് ആർക്ക്?
ദൈവപുരുഷനായ ശെമയ്യാവിന് (11:2)

2.യെരോബെയാമിന്റെ രാജ്യമായ യിസ്രായേലിൽ നിന്ന് ലേവ്യർ തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് യെഹൂദയിലേക്കും യെരുശലേമിലേക്കും വന്നത് എന്തു കൊണ്ട്?
യൊരോബെയാമും പുത്രന്മാരും ലേവ്യരെ യഹോവയുടെ പൗരോഹിത്യത്തിൽ നിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞു,താൻ ഉണ്ടാക്കിയ പൂജാഗിരികൾക്കും മേഷ വിഗ്രഹന്ങൾക്കും വേറെ പുരോഹിതന്മാരെ നിയമിച്ചതുകൊണ്ട് (11:14)

3. രെഹബെയാം തന്റെ സകല ഭാർയ്യമാരിലും വെപ്പാട്ടികളിലും വെച്ചു അധികം സ്നേഹിച്ചതാരെ?
അബ്‌ശാലോമിന്റെ മകളായ മയഖയെ (11:21)

4. രെഹബെയാം രാജാവാക്കാൻ ഭാവിച്ചതാരെ?
മയഖയുടെ മകനായ അബീയാവെ (11:22)

5,രെഹബെയാം രാജാവിന്റെ അഞ്ചാം ആണ്ടിൽ യെരുശലേമിനെ ആക്രമിക്കാൻ വന്ന മിസ്രയീം രാജാവ്?
ശീശക് (12:3)

6."നിങ്ങൾ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാനും നിന്ങളെ ശീശക്കിന്റെ കൈയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു"എന്ന് യഹോവ യിസ്രായേലിനോട് പറഞ്ഞത് ആര് മുഖാന്തരം ആണ്?
ശെമയ്യാ പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം (12:4)

7.യെരുശലേമിന്റെ നേരെ വന്നു യഹോവയുടേ ആലയത്തിലേയും രാജധാനിയിലെ ഭണ്ഡാരവും അപഹരിച്ചു ആസകലം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയതാര്?
മിസ്രയീം രാജാവായ ശീശക് (12:9)

8. രെഹബെയാം യെരുശലേമിൽ വാണാതെത്രെ കാലം?
പതിനേഴു സംവത്സരം (12:13)

9. യഹോവ തന്റെ നാമം സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിനു യിസ്രായേലിന്റെ സകല ഗോത്രന്ങളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത നഗരം?
യെരുശലേം (12:13)

10. രെഹബെയാമിന്റെ അമ്മ ?
അമ്മോന്യ സ്ത്രിയായ നയമാ(12:13)

11. രെഹബെയാമിന്റെ വൃത്താന്തങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എവിടെ?
ശേമയ്യാ പ്രവാചകന്റെയും ഇദ്ദോ ദർശകന്റെയും വൃത്താന്തങ്ങളിൽ (12:15)

13. രെഹബെയാമിന്റെ മരണ ശേഷം രാജാവയതാര്?
അവന്റെ മകനായ അബീയാവു (12:6)


bible quiz malayalam , malayalam bible quiz , bible quiz , ബൈബിൾ ക്വിസ് മലയാളം , മലയാളം ബൈബിൾ , ബൈബിൾ ക്വിസ് 

Thursday, July 5, 2012

2ദിനവൃത്താന്തം 6 , 7 , 8 , 9 , 10

1. ശലോമോന്റെ പ്രാർത്ഥന
      6:14-42

2. ദൈവാലയം പ്രതിഷ്ഠിച്ചപ്പോൾ ശലോമോൻ കഴിച്ച യാഗ വസ്തുക്കൾ?
ഇരുപതിനായിരം കാളയെയും ഒരു ലക്ഷത്തിരുപതിനായിരം ആടിനേയും(7:5)

3. ദൈവാലയത്തിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന നന്മകളെക്കുറിച്ച് യഹോവ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ത്?
7:12-16

4. തന്റെ ദൃഷ്ടിയും ഹൃദയവും എല്ലായ്പോഴും എവിടെ ഇരിക്കും എന്നാണ് യഹോവ ശലോമോനോട് പറഞ്ഞത്?
ദൈവാലയത്തിൽ (7:16)

5. ശലോമോൻ യഹോവയുടെ ആലയവും തന്റെ അരമനയും പണിതത് എത്ര നാളുകൾ കൊണ്ടാണ്?
ഇരുപതു സംവത്സരം(8:1)

6.താൻ മണ്ഡപത്തിനു മുമ്പിൽ പണിത യഹോവയുടെ യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ശലോമോൻ യഹോവയ്ക്കു ഹോമയാഗങ്ങളെ അർപ്പിച്ചത് എന്നൊക്കെ?
ശബ്ബത്തു നാളുകളിലും, അമാവാസ്യകളിലും, ഉത്സവന്ങളിലും , പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ ഉത്സവത്തിൽ , വാരോത്സവത്തിൽ , കൂടാരങളുടെ ഉത്സവത്തിൽ (8:13)


7. കടമൊഴികളാൽ ശലോമോനെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിനു അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നതാര് ?
ശേബാരാജ്ഞി(9:1)

8. ശേബാരാജ്ഞി ശലോമോന് നൽകിയ സമ്മാനം?
നൂറ്റിരുപതു താലന്തു പൊന്നും അനവധി സുഗന്ധവർഗ്ഗവും രത്നവും(9:9)

9. ആനക്കൊമ്പുകൊണ്ട് വലിയ സിംഹാസനം ഉണ്ടാക്കി അത് തങ്കം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞതാര്?
ശലോമോൻ(9:17)

10. ശലോമോന്റെ വൃത്താന്തന്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എവിടേ?
നാഥാൻ പ്രവാചകന്റെ വൃത്താന്തത്തിലും , ശീലോത്യനായ അഹീയാവിന്റെ പ്രവാചകത്തിലും , നെബാത്തിന്റെ മകനായ യൊരോബെയാമിനെ പറ്റിയുള്ള ഇദ്ദോ ദർശകന്റെ ദർശനങ്ങളിലും (9:29)

11. ശലോമോൻ യരുശലേമിൽ രാജാവായിരുന്ന കാലം?
നാല്പതു സംവത്സരം(9:30)

12. ശലോമോനു പകരം രാജാവായതാര്?
അവന്റെ മകനായ രെഹബെയാം (9:31)

13. ശലോമോൻ രാജാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നു ഓടിപ്പോയി മിസ്രയീമിൽ പാർത്തിരുന്നവൻ?
നെബാത്തിന്റെ മകനായ യൊരോബെയാം (10:2)

14. രെഹബെയാം രാജാവു ഊഴിയ വേലക്കു മേല്വിചാരകനാക്കിയ ആരയെയാണ് യിസ്രായേല്യർ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്നത്?
ഹദോരാമിനെ(10:18)


bible quiz malayalam , malayalam bible quiz , bible quiz , ബൈബിൾ ക്വിസ് മലയാളം , മലയാളം ബൈബിൾ , ബൈബിൾ ക്വിസ്

Wednesday, July 4, 2012

2ദിനവൃത്താന്തം 1,2,3,4,5

1. സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ താമ്രയാഗ പീഠം ഉണ്ടാക്കിയതാര്?
ഹൂരിന്റെ മകനായ ഊരിയുടെ മകൻ ബെസലേൽ (1:5)

2. ശലോമോൻ ആയിരം ഹോമയാഗം കഴിച്ചത് എവിടെ?
സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ താമ്രയാഗപീഠത്തിൽ (1:6)

3. തനിക്ക് പ്രത്യക്ഷനായ യഹോവയോട് ശലോമോൻ ചോദിച്ചത് എന്ത്?
ജ്ഞാനവും വിവേകവും (1:10)

4. ശലോമോന്റെ രഥന്ങളുടേയും കുതിരച്ചേകവരുടേയും എണ്ണം?
ആയിരത്തി നാനൂറു രഥന്ങളും പന്തീരായിരം കുതിരച്ചേകവരും (1:14)

5. യഹോവയുടെ ആലയം പണിയുന്നതിനു ശലോമോന്റെ ആവിശ്യപ്രകാരം സോർ രാജാവായ ഹൂരാം ശലോമോന്റെ അടുക്കലേക്ക് അയച്ചതാരെ?
ഹൂരാം-ആബിയെ(2:13)

6. യഹോവയുടെ ആലയം പണിക്ക് ആവിശ്യ്യമായ ദേവദാരുവും സരള മരവും ചന്ദനവും കൊണ്ടൂവന്നത് എവിടെ നിന്ന്?
ലെബാനോനിൽ നിന്നു (2:8)

7. ലെബാനോനിൽനിന്നു മരം വെട്ടി ചന്ങാടം കെട്ടി കടൽ വഴിയായി എത്തിക്കുന്നത് എവിടെ?
യാഫോവിൽ (2:16)

8. ശലോമോൻ യഹോവയുടെ ആലയം പണിതത് എവിടെ?
യെരുശലേമിൽ ദാവീദിന് യഹോവ പ്രത്യക്ഷനായ മോരീയാ പർവ്വതത്തിൽ യെബൂസ്യനായ ഒർന്നാന്റെ കുളത്തിങ്കൽ ദാവീദ് വട്ടംകൂട്ടിയിരുന്ന സ്ഥലത്തു(3:1)

9. ആലയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയ 35 മുഴം ഉയരമുള്ള സ്തംഭന്ങളുടെ പേർ?
വലത്തേതിനു യാഖീൻ എന്നും ഇടത്തേതിനു ബോവസ് എന്നും(3:17)

10. യഹോവയുടെ നിയമപെട്ടകം സീയോനിൽ നിന്നു കൊണ്ടുവരാൻ യിസ്രായേൽ പുരുഷന്മാരെല്ലാവരും ശലോമോൻ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൂടിയത് എന്ന്?
ഏഴാം മാസത്തിലെ ഉത്സവത്തിൽ (5:3)

11.നിയമ പെട്ടകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ത്?
മോശെ ഹോരേബിൽ വെച്ചു പെട്ടകത്തിൽ വെച്ചിരുന്ന രണ്ടു കല്പലകകൾ

bible quiz malayalam, ബൈബിൾ ക്വിസ് മലയാളം , മലയാളം ബൈബിൾ , ബൈബിൾ ക്വിസ്